REGULAMIN  KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH

Organizatorem Konkursu Palm Wielkanocnych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie

I. Celem konkursu jest:

1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą;
2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
3. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
4. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
5. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.

II. Zasady konkursu:

1. Uczestnicy wykonują tradycyjne palmy wielkanocne.
2. Konkurs stwarza okazję do międzypokoleniowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm, stąd też praca konkursowa może być wykonana wspólnie z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem.

III. Warunki udziału:

1. Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną.
2. Palma może być wykonana z żywych lub suszonych roślin i materiałów papierniczych.
3. Prace powinny twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej.

4. Palmy nie mogą przekraczać 3 m wysokości.

IV. Kryteria oceny prac:

Oceniając prace, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
1. Zgodność z regulaminem konkursu;
2. Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników;
3. Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;
4. Wielkość i bogactwo użytych materiałów;
5. Samodzielność i estetykę wykonania pracy.

V. Ocena prac:

1. Palmy oceniane będą w kategoriach:
a) indywidualna:

  • najwyższa,
  • najpiękniejsza,

b) grupowa:

  • najwyższa,
  • najpiękniejsza,

2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności wykonane ze sztucznych, gotowych materiałów i elementów ozdobnych.
3. Zgłoszone prace będą poddane ocenie przez Komisję Konkursową składającą się z organizatorów. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w kościele.
4. Oceny prac dokona Komisja w dniu 2 kwietnia 2023 r. po Mszy Świętej o godzinie 11.30 obok kościoła.

VI. Nagrody i wyróżnienia:

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu, a dla wszystkich uczestników słodkie upominki.
2. Ocena palm i wręczenie nagród odbędzie się w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie po Mszy świętej o godz. 11.30.

3. Po zakończeniu konkursu, rozdaniu nagród zapraszamy wszystkich na słodki poczęstunek do kawiarenki parafialnej.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Inwentaryzacja cmentarza

W związku z przygotowywaną inwentaryzacją cmentarza kancelaria będzie czynna w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę od 16 do 18.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Jak co roku w pierwszą niedzielę czerwca odbędzie się po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na dokończenie wystroju Świątyni Opatrzności Bożej.

Inwentaryzacja cmentarza

Przygotowujemy inwentaryzację i mapę cmentarza. W związku z tym prosimy wszystkich, którzy mają dokumenty dzierżawy miejsc na naszym cmentarzu, o z...