Sakramenty

Chrzest

Dzieci do 6 roku życia

Chrztów udzielamy przede wszystkim na Wigilii Paschalnej oraz w niedziele, na Mszy św. o 12.45 (11.30 w wakacje), poza okresem Wielkiego Postu.

Aby dziecko zostało ochrzczone należy wcześniej (przynajmniej tydzień przed planowaną datą chrztu) sporządzić w kancelarii parafialnej akt chrztu dziecka przedstawiając następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka z USC
 2. Świadectwo ślubu kościelnego Rodziców dziecka (jeśli jest, a nie był zawarty w naszej Parafii).
 3. Aktualne (nie starsze niż 3 miesięczne) zaświadczenia Rodziców chrzestnych z Parafii ich aktualnego miejsca zamieszkania (jeśli Rodzice chrzestni nie są naszymi Parafianami). Jeśli kandydaci na Chrzestnych są naszymi parafianami powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej, by uzyskać zgodę na podjęcie tej funkcji.
 4. W przypadku kandydata do chrztu z innej parafii konieczna jest pisemna zgoda proboszcza tejże.

Ewentualne inne terminy chrztu do uzgodnienia w kancelarii parafialnej.

Dorośli i dzieci od 7 roku życia

Osoby dorosłe, pragnące przyjąć sakrament Chrztu św., a także rodziców starszych dzieci, zapraszamy na rozmowę, w czasie której ustalimy warunki przygotowania do tego sakramentu.

I Komunia św.

W tym roku szkolnym i duszpasterskim I Komunia odbędzie się 14 maja 2023 r. (klasa 3a i 3b – na Mszy św. o 10, klasa 3c i 3d – na Mszy św. o 12.45)

WARUNKIEM PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. JEST:

– Zgłoszenie dziecka do I Komunii św. na początku roku szkolnego.
– Dostarczenie metryki Chrztu dziecka do końca listopada (jeśli było chrzczone poza nasza parafią).
– Jeśli dziecko nie było chrzczone, należy to zgłosić na początku okresu przygotowania.
– Dzieci, których rodzice mieszkają poza naszą parafią, muszą mieć pozwolenie proboszcza parafii zamieszkania (do końca listopada).
– Rodzice dzieci, które uczęszczają na religię poza Szkołą Podstawową w Izabelinie, muszą dostarczyć zaświadczenie od katechety, że uczęszcza na religię.

W RAMACH PRZYGOTOWAŃ PROSIMY:

– o obecność na ogłoszonych spotkaniach

– obecność na Mszach św. w każdą niedzielę i święta kościelne
– wspólną modlitwę rodziców z dziećmi w domu,
– rozmowy o Komunii św.,
– udział dzieci w katechezie – zainteresowanie rodziców
– udział dzieci w nabożeństwach różańcowych, Roratach (Adwent – Msza św. o 7. 00, od poniedziałku do soboty), raz w tygodniu; W Wielkim Poście udział w nabożeństwie Drogi krzyżowej, w każdy piątek o godz. 17. 15.

Bierzmowanie

Informacje dla kandydatów

 • Przygotowanie do bierzmowania rozpocznie się w drugiej połowie września.
 • Przygotowanie do tego sakramentu powinno odbywać się w parafii kandydata, nie w grupie szkolnej.
 • W naszej parafii rozpoczyna się normalnie w 8 klasie SP i kończy w połowie następnego roku szkolnego.
 • Świadkiem bierzmowania może być rodzic chrzestny, o ile w dalszym ciągu jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Taka osoba powinna przedstawić zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być rodzice kandydata.

Kalendarium

 • zostanie ogłoszone na początku roku szkolnego

Małżeństwo

 1. Właściwym miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia Narzeczonej (zwyczajowo) lub Narzeczonego.
 2. Ze znacznym wyprzedzeniem należy zarezerwować w kancelarii parafialnej dokładną datę i godzinę celebracji ślubnej (na ten lub następny rok) odpowiadające potrzebom Narzeczonych i możliwościom Parafii.
 3. W dowolnym momencie Narzeczeni mogą rozpocząć bezpośrednie przygotowanie do ślubu przez udział w kursie przedmałżeńskim, który standardowo obejmuje obowiązkowe 10 spotkań kursu zakończone dniem skupienia oraz 3 wizyty w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego. Kurs można odbyć w dowolnej parafii naszej diecezji. Informacje o aktualnych kursach na www.duszpasterstworodzin.pl
 4. Na 3 miesiące przed zarezerwowaną datą ślubu jedna ze stron, osobiście w kancelarii lub zakrystii, ustala dzień i godzinę spisania Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych, na który oboje Narzeczeni zgłaszają się osobiście.
 5. Najpóźniej na 2 miesiące przed ślubem, je­śli nie występują żadne komplikacje prawne, w oznaczonym wcześniej terminie, narzeczeni spisują w kancelarii parafialnej Protokół Badania Kanonicznego, czyli tradycyjne zapowiedzi, przedstawiając następujące dokumenty:
  • Aktualne świadectwa chrztu obu stron (chyba, że jedna lub obie ze stron były ochrzczone w miejscu sporządzania Protokołu), czyli metrykę chrztu z adnotacją «Do ślubu kościelnego» z datą wystawienia nie starszą niż 6 miesięcy od daty ślubu; są one niezbędne do stwierdzenia faktu chrztu oraz stanu wolnego obu stron;
  • Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma o nim wzmianki na metryce chrztu a miejsce spisania Protokołu nie jest parafią bierzmowania jednej lub obu ze stron);
  • Świadectwo maturalne z religii lub z ukończenia katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej ze stopniem z religii;
  • Świadectwo z ukończenia lub udziału w kursie przedmałżeńskim;
  • Jeśli ślub ma mieć charakter konkordatowy dostarczają także zaświadczenia z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilno-prawnymi; można je także dostarczyć w innym terminie, ale nie później niż na tydzień przed ślubem
   [UWAGA! Sześciomiesięczny termin ważności tych zaświadczeń nie może upłynąć przed planowaną datą ślubu];
  • Dowody osobiste Narzeczonych.
   Dwie (lub trzy w zależności od diecezji) zapowiedzi przedślubne są głoszone (ewentualnie umieszczane na tablicy ogłoszeń) w parafiach obojga Narzeczonych. Podstawą do ich wygłoszenia jest sporządzony wcześniej Protokół i specjalne pismo z prośbą o ogłoszenie zapowiedzi w parafii drugiej strony. Pismo to Narzeczeni dostarczają osobiście do właściwej parafii (chyba że obie strony mieszkają w tej samej parafii), a po wygłoszeniu, również osobiście odbierają zaświadczenia z miejsca wygłoszenia i dostarczają do kancelarii parafialnej, w której sporządzono Protokół Badania Kanonicznego Narzeczonych.

Ślub zasadniczo powinien się odbyć w parafii, gdzie został sporządzony Protokół Przedślubny. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach Narzeczeni mogą prosić swojego ks. Proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele, zwane LICENCJĄ. Jednak można ją wydać dopiero po złożeniu wymaganych dokumentów i ogłoszeniu zapowiedzi w obu parafiach.

Na ostatnim spotkaniu przed ślubem (5-14 dni przed datą ślubu) Narzeczeni w kancelarii parafialnej mogą uzgodnić szczegóły własnej ceremonii ślubnej; są też zobowiązani do podania danych personalnych świadków ślubu (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania); na tym spotkaniu uzgadnia się również oprawę muzyczną oraz wystrój świątyni towarzyszący ceremonii ślubnej.

Osoby nie bierzmowane powinny przygotować się do tego Sakramentu i przyjąć Bierzmowanie przed ślubem lub uzgodnić inne rozwiązanie z proboszczem.

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (jedna po sporządzeniu Protokołu, czyli po daniu na zapowiedzi i druga w tygodniu poprzedzającym ślub), które odnotowuje się na karcie z kursu przedmałżeńskiego.

Z racji sporządzania Protokołu, czyli zgłaszania na zapowiedzi i spisywania Aktu Ślubu składa się zwyczajowo ofiary pieniężne (zgodnie ze słusznym rozumieniem V przykazania kościelnego, wskazującego troskę o potrzeby wspólnoty Kościoła) stosownie do możliwości Narzeczonych oraz ich rodzin.

Sakrament Małżeństwa udzielany jest zwykle podczas Mszy świętej. Jeśli ślub ma być celebrowany poza Mszą św. należy to wcześniej zgłosić duszpasterzom.

Zgodnie z dyspozycją Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ślub odbywa się poza Mszą w przypadku tzw. związku mieszanego, czyli zawieranego pomiędzy katolikiem a osobą niewierzącą. Inne rozwiązania w tej materii wymagają specjalnej dyspensy Ordynariusza.

Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie czy używanie dodatkowego oświetlenia podczas ślubu powinno być wcześniej uzgodnione z Ks. Proboszczem lub z kapłanem przewodniczącym ceremonii ślubnej. Życzenia powinno się przyjmować przed kościołem a w razie niepogody w kruchcie kościoła pamiętając o godności i świętości miejsca oraz o ewentualnych, kolejnych celebracjach liturgicznych odbywających się w tym czasie w świątyni.

Przyjęcie ślubne wypada urządzać z kulturą i godnością; nadużywanie alkoholu jest niegodne chrześcijanina.